Stanovy

  STANOVY  SPOLKU  PLZEŇSKÝCH  AKVARISTŮ  –  I R I S

    “Spolek plzeňských akvaristů Iris (dále jen Spolek) založený dne 30. 11. 1999 a registrovaný rozhodnutím MV ČR čj. VS/1-1/42354/00-R ze dne 3. 1. 2000 jako sdružení podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tedy od 1.1.2014, považuje podle § 3045 odst. 1 OZ za spolek podle § 214 odst. 1 OZ.

Čl. 1  NÁZEV  SPOLKU

   Název spolku je  SPOLEK PLZEŇSKÝCH  AKVARISTŮ IRIS

Čl. 2  SÍDLO SPOLKU

  Sídlem Spolku plzeňských akvaristů IRIS je  Lábkova č. 896/7. 318 00 Plzeň, Česká republika.

Čl. 3   ÚČEL SPOLKU

      Účelem spolku je sdružovat zájemce o chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin

 v akváriích

Čl.  4  HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

      Hlavní činností spolku je vytvářet podmínky pro rozvoj akvaristické odborné činnosti, jak na území města Plzně, tak v regionu, zvyšovat odborné znalosti členů, zastupovat a hájit jejich zájmy.

   Vytvářet podmínky pro činnost  mladých akvaristů,  zaměřit  pozornost  na vlastní  akvaristický dorost i na akvarijní kroužky  dětí a mládeže především na území města Plzně, poskytovat jim odbornou pomoc.

      Organizovat   setkání    pro   členy    spolku   i   pro   veřejnost   s  odborným   programem,  přednáškami, referáty, filmy, besedami a zájezdy s odbornou tématikou.

      Vydávat    spolkové   materiály   za   přispění  jak   členů,  tak  ostatních   akvaristů,   popularizovat akvaristickou činnost  na veřejnosti (např. formou výstav akvarijních rybek, články v odborných časopisech a hromadných sdělovacích prostředcích,

     Spolupracovat    s    akvarijními   spolky   v  České republice   i   s  ostatními    spolky  a organizacemi  stejného zaměření v zahraničí.

Čl.  5  VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU

    Provozování hlavní činnosti spolku je spojeno s náklady. Za účelem jejich pokrytí spolek pořádá výstavy, prodejní a výměnné výstavy,  akvatrhy  akvarijních ryb, ostatních akvarijních živočichů, rostlin a akvaristické techniky, akvaristické literatury a krmiv pro akvarijní živočichy. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. 4 těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl.  6  ORGÁNY  SPOLKU

      Orgány  spolku jsou :

 1. a) členská schůze
 2. b) výbor spolku
 3. c) předseda spolku (statutární orgán)
 4. d) kontrolní komise

ČLENSKÁ  SCHŮZE  SPOLKU

     Členská schůze spolku je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor spolku dle potřeby nejméně 1-krát do roka. Členskou schůzi svolá výbor vždy, když o to požádá nejméně polovina členů. Jednou do roka svolá výroční členskou schůzi. Do kompetence výroční členské schůze patří :

     – schvalovat zprávu o činnosti spolku a jeho hospodaření za uplynulý kalendářní rok

     – schvalovat plán činnosti spolku a rozpočet na běžný rok

     – projednat činnost výboru, jeho návrhy a návrhy členů spolku

     – volit a odvolávat členy výboru a revizní komise a  stanovit  jejich počty

     – rozhodnout o výši členských  a případně účelových příspěvků  a stanovit jejich splatnost

Do kompetence členské schůze patří dále :

    – schvalovat změny stanov spolku

    – schvalovat čestné členství ve spolku

    – přijímat nové členy

    – rozhodovat o odvolání vyloučeného  člena pro hrubé porušení stanov spolku

   – schvalovat vyřazení z evidence spolku pro  nezaplacení  členského  příspěvku  za   uplynulý kalendářní rok

    O změně stanov a zrušení spolku  rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. V ostatních případech výroční i členská schůze  jsou schopné usnášení nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

    Zápis z členské schůze musí obsahovat datum, místo konání, popis jednání průběhu schůze a  schválené usnesení. Přílohou je prezenční listina účastníků schůze. Zápis z výroční členské schůze zahrnuje povinně jako přílohu schválený roční plán činnosti a roční  rozpočet spolku na kalendářní rok.

VÝBOR  SPOLKU

     Je volen na tříleté období. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku a odpovídá za jeho činnost mezi členskými schůzemi. Plní závěry a usnesení členské schůze, hospodaří s prostředky spolku, spravuje majetek spolku. Dbá na dodržování stanov spolku a dobré jméno spolku. Připravuje jednání výroční a členských schůzí spolku, dbá na odborné vzdělávání v oboru chovatelství akvarijních rybek u členstva. Rozhoduje o vyloučení člena pro hrubé porušení stanov spolku

     Výbor spolku je tvořen předsedou, místopředsedou, jednatelem, pokladníkem, hospodářem a členy výboru. Při jednání rozhoduje výbor nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor spolku se schází zpravidla jednou měsíčně.

     Z každého jednání výboru spolku se pořizuje zápis, který provádí jednatel, případně jiný člen výboru, který je určen předsedou spolku. Zápis musí být předán jednateli spolku.

Předseda spolku

     Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Zastupuje a právně jedná jménem spolku ve všech věcech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.        Organizuje činnost spolku a jeho výboru.

    Místopředseda spolku

    Zastupuje předsedu spolku v době jeho nepřítomnosti, vede evidenci členů.

    Jednatel spolku

   Organizuje  činnost  spolku  dle  pokynů  předsedy, vede a zodpovídá  za  spisovou  agendu  spolku.

   Pokladník

  Spravuje finance a vede  příslušnou  účetní  dokumentaci spolku, provádí  finanční  operace   na pokyn předsedy spolku. Tomuto předchází schválení výborem, případně členskou schůzí.

    Hospodář

    Spravuje a odpovídá za hmotný majetek spolku. Vede inventární knihu majetku spolku.

    Členové výboru

Členové výboru plní úkoly, kterými je pověřil předseda spolku, po rozhodnutí výboru nebo v případě svěřených kompetencí.

     KONTROLNÍ  KOMISE

     Kontrolní komise působí ve spolku nezávisle na činnosti výboru. Je volená výroční členskou schůzí  na tříleté období. V pravidelných obdobích, nejméně 1-krát do roka, provádí kontrolu hospodaření spolku a plnění  usnesení členských schůzí. O výsledcích  kontroly informuje písemně výbor a členskou schůzi spolku. Členové kontrolní komise se mohou zúčastnit jednání výboru spolku s hlasem poradním.

Čl. 7  POBOČNÉ SPOLKY

     Pobočné spolky nebudou v rámci spolku ustanovovány .

 

Čl. 8  ČLENSTVÍ  VE  SPOLKU

     Členství ve Spolku plzeňských  akvaristů IRIS je dobrovolné. Členem spolku se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a chce se na činnosti spolku podílet.

     Členství ve spolku může být :

 1. a) řádné
 2. b) čestné

     Řádné členství ve spolku vzniká podáním písemné přihlášky do spolku, následně schválením přihlášky členskou schůzí a zaplacením příspěvku na kalendářní rok. Dokladem členství je členský  průkaz s potvrzením o zaplacení členského příspěvku na kalendářní rok. Čestné členství uděluje výbor spolku  po schválení členskou schůzí.

     Členy spolku mohou být rovněž občané, kteří mají zájem o akvaristiku, i když sami akvaristy – chovateli nejsou.

     Členy spolku mohou být děti do 15-ti let věku.

ČLENSKÁ  PRÁVA  JEDNOTLIVCE

– účastnit se všech spolkových akcí

– všestranně se podílet na činnosti spolku, využívat výhod prostředků spolku

– volit a od 18 let být volen do orgánů spolku

– od 15 let věku hlasovat

– vznášet  návrhy, dotazy a  stížnosti  členské  schůzi, výboru  a revizní  komisí  a

   vyžadovat  informace  o činnosti a hospodaření spolku

– dostávat všechny spolkové materiály vydané pro členy spolku

– odvolávat se proti rozhodnutím, vydaných v neprospěch člena

ČLENSKÉ  POVINNOSTI  JEDNOTLIVCE

– dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku, dbát zájmů spolku

– řádně platit členské a účelové příspěvky v určených termínech

-aktivně se zúčastňovat na jednáních spolku, případně odpovědně zastávat funkce v orgánech

  spolku

-rozšiřovat své odborné znalosti  v  oboru akvaristiky, zajišťovat ochranu a zdraví chovaných

 akvarijních rybek, přispívat k ochraně životního prostředí

-bránit nežádoucímu křížení druhů, ras a forem akvarijních rybek

– na výstavách, akvatrzích  a  při  publikování  článků  v odborných  časopisech  uvádět  svoji   příslušnost  ke Spolku plzeňských akvaristů IRIS

– usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy  spolku a všemi akvaristy

ČLENSKÝ  PŘÍSPĚVEK

     Členský příspěvek slouží zejména k finančnímu zajištění činnosti spolku. Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze. Čestní členové členské příspěvky neplatí.

 

ZÁNIK  ČLENSTVÍ

Členství jednotlivce ve spolku zaniká :

 1. a) vystoupením ( sdělením písemně výboru spolku )
 2. b) vyloučením ( pro hrubé porušení stanov spolku )
 3. c) vyřazením z evidence ( nezaplacením členského příspěvku do konce kalendářního roku )
 4. d) úmrtím

Čl.  9  HOSPODAŘENÍ  SPOLKU

     Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a hlavními činnostmi spolku.

     Spolek hospodaří podle platných zákonných předpisů a rozpočtu spolku, který byl schválen výroční členskou schůzí na kalendářní rok.

     Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá výroční členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

Majetek získává spolek z :

 1. a) členských a účelových příspěvků
 2. b) příjmů z hlavní a vedlejší činnosti při naplňování cílů spolku
 3. c) darů a příspěvků fyzických a právnických osob
 4. d) výnosů majetku
 5. e) příspěvků z veřejných rozpočtů

Čl.  10  ZÁNIK  SPOLKU

     Spolek plzeňských akvaristů IRIS zaniká schválením jeho zániku členskou schůzí. Tato členská schůze též schvaluje, jak bude naloženo s majetkem spolku po jeho zániku.

 

Čl. 11  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

     Neurčují-li stanovy jinak, řídí se činnost spolku ustanoveními §§ 214 – 302 OZ.

     Stanovy jsou  uloženy v úplném znění v sídle spolku.

     Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí Spolku plzeňských akvaristů Iris v Plzni dne 16. února 2016.

                                                             JUDr. Vladimír Protiva

                                                             předseda Spolku plzeňských akvaristů Iris

loading